Dlaczego ta platforma?

Od 25 maj 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nakłada ono szereg obowiązków na firmy przetwarzające dane osobowe osób fizycznych. Muszą wykazać się właściwą starannością w dbaniu o zgromadzone dane a także wskazać podstawę prawną która je do tego upoważnia. Ta platforma ma pomóc wypełnić te obowiązki.

Wygodna

Wszystkie informacje masz w jednym miejscu.

Aktualna

Możesz zadawać pytania.

Dostępna

Dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Nowe obowiązki

Klauzula informacyjna - Każda osoba, której dane są przetwarzane, musi być o tym poinformowana. Musi znać podstawę prawną, na podstawie której jej dane są przetwarzane, czas przez jaki będą przetwarzane oraz prawa jakie w związku z tym posiada.

Analiza ryzyka - Administrator danych ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Aby móc to robić właściwie musi dokonać identyfikacji zagrożeń oraz wdrożyć środki bezpieczeństwa mające na celu zminimalizowanie wystąpienia tych zagrożeń.

Zgłaszanie naruszeń - Każdy incydent (udostępnienie danych osobie nieuprawnionej lub utrata danych), w wyniku którego prawa osób, których dane dotyczą zostały przekroczone, należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych a także powiadomić osoby zainteresowane. Należy tego dokonać w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu stwierdzenia naruszenia.

Konferencja MEN
tutaj